Telefon : 0212 570 51 70 E-posta : info@celikpartners.com

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku Avukatların uygulamada zorlandıkları alanlardan biri olup, zorlanmalarındaki en temel neden ülkemizde Ticaretin halen hatır gönül ilişkisi ile yürütülmesi ve çıkan uyuşmazlıklarda Avukatın elinde çoğu zaman yeteri kadar somut delil bulunmamasıdır.

Yıllardır birbirleri ile ticari ilişkide olan şirketler, hukuki ilişkilerinde güvene dayalı çalışmakta, bilgi ve belge yönetimi ikinci plana bırakılmaktadır. Bu sebeple de yıllanmış ticari ilişkilerin sarsılması ve sorunların yargıya intikal etmesi ile de maalesef gerekli belgeler sağlanamamaktadır.

- TİCARET HUKUKUNDA AVUKATIN GÖREVLERİ

Ticaret Hukuku Avukatı, müvekkili olan şirketlerin hatır gönül ilişkisi ile yürüyen ticaretlerini bozmadan onları korumanın yollarını aramalı, müvekkilini doğru yönlendirmelidir. Aksi halde yıllanmış ticari ilişkilerin zarar görmesi ile şirket iş yapamaz hale gelebilecektir. Bu sebeple öncelikle iş yapılan müşteri ya da tedarikçiler ile usulüne uygun görüşmeler yapılarak ılımlı bir geçiş süreci sağlanmalı, müvekkil şirketin tüm iş akışı planlı bir şekilde istenilen şartlara uygun hale getirilmelidir. Bu şartlar sağlandığında Avukatlar kendi işlerini de kolaylaştırarak şirketin alacak ve borçlarının kontrolünü de sağlayacaktır. Bunların yanı sıra Ticaret Hukuku Avukatı yeni kurulan bir şirketi daha kolay yönlendirebilmekte, işe başladıkları andan itibaren süreci kontrol ederek şirketin hukuki politikasını işe başlanmadan belirleyebilmektedir.

Ofisimiz ticaret hukuku kapsamında sermaye şirketlerinin ihtiyaç duyabileceği her türlü hukuki hizmeti sağlamaktadır. Hizmetlerimiz; kuruluş, kurumsal yönetim, işlem denetimi, yönetim kurulu, ortaklar kurulu ve genel kurul işlemleri, birleşme ve devralmalar, vergi planlaması, halka açılma, ticari sözleşmeler ve işlemler, işçi ve diğer çalışanlarla ilişkiler, acente ve distribütörlük ilişkileri, bağlı şirketler, fikri ve sınai mülkiyete tabi varlıklar, ticari borç ve alacakların takibi, iflas erteleme ve tasfiye gibi pek çok konuyu kapsamaktadır.

Büromuz, müvekkil şirketlerin ortak ve yöneticilerine yönelik eğitim hizmetleri de sunmaktadır. Özellikle Yeni Türk Ticaret Kanunu, Yeni Türk Borçlar Kanunu ve İş Kanunu ve işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatları konularında şirket yönetim ve çalışanlarının hukuki konular ve sorumlulukları hakkında bilgilendirilmeleri, şirketlerin mevzuata uygun şekilde yönetilmesi ve işlemlerin bu yönde denetlenmesi amacına yönelik hizmetler sağlanmaktadır. Ayrıca avukatlarımız şirketlerin, yöneticilerinin, çalışanlarının veya ortaklarının taraf olduğu her türlü uyuşmazlık ve alacakların tahsili konularında da danışmanlık ve temsil hizmeti vermektedir.

Büromuz işletmelerin sıklıkla tekrarladığı işlemler için tip sözleşme geliştirme konusunda da hizmetler sunmaktadır. Sözleşme yapılarında amaca uygun olarak olası tüm unsurların değerlendirilmesini içeren ve uyuşmazlık çıkmasını önlemeye yönelik kapsamlı, tarafların tüm hak ve yükümlülüklerini detaylı bir şekilde açıklayan ve koruyan dengeli sözleşmelerin hazırlanması hedeflenmektedir. Avukatlarımız benzer amaca yönelik olarak mevzuata uygun, takibi ve uygulaması kolay, uyuşmazlık çözümü için daha az emek gerektiren ve kesinlik içerir sözleşme metinlerinin oluşturulmasını amaçlanmaktadırlar.

Büromuza bağlı çalışan avukatlar özellikle ülkemizde faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirketlerin işlemleri, Türk işletmelerin yabancı firmalar ile ya da diğer ülkelerdeki yatırımlarına ilişkin ticari ilişkileri, Dünya Ticaret Örgütü (WTO) nezdinde yapılan işlemler, fikri ve sınai hakların Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) ya da Avrupa Patent Enstitüsü (EPO) nezdinde korunması, Uluslararası Ticaret Odası (ICC), Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi (LICA), Amerikan Tahkim Birliği (AAA) ve benzeri uluslararası tahkim örgütleri kurallarına bağlı ya da yabancı hukuk uygulaması gerektiren ticari uyuşmazlıkların çözümü, uluslararası gemi ve uçak sicilleri nezdinde işlemler ve benzeri diğer konularda çeşitli hizmetler sunmaktadırlar.

Yukarıda sayılan hizmetlerimizin yanı sıra büromuz, uluslararası standartlara uyum amacıyla mevzuat incelemesi ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının yorumlanması konularında da hizmetler sunmaktadır.

Ofisimiz Türkiye'de yerleşik her tür kurum ya da kişiler nezdinde, senede bağlı ya da bağımsız her türlü alacağın takibi işlemlerinde müvekkillerine hukuki destek sunmaktadır. Bu kapsamda icra müdürlükleri ve mahkemeleri aracılığı ile yerli ve yabancı mahkeme ve tahkim kararlarının icrası, kambiyo senetlerine özgü (çek, senet, bono, poliçe), ipotek ya da rehinin paraya çevrilmesine ilişkin takipler de dahil olmak üzere, her türlü icra takiplerin başlatılması, haciz ve satış işlemlerinin yapılması, ilgili davaların yürütülmesi ve benzeri diğer hizmetler tarafımızca verilebilmektedir.

Yabancı ülkelerde yer alan borçlular aleyhine yürütülecek takipler konusunda da büromuz, dahil olduğu uluslararası avukatlık büro ve firma ağları nezdinde irtibat ve danışmanlık desteği sunmaktadır.

Ayrıca avukatlarımız şirketlerin yeniden yapılandırılması, sermaye artırım, azaltma işlemleri, tür değişikliği, konkordato, iflas ertelemesi, iflas, tasfiye ve benzeri işlemleri için danışmanlık ve temsil hizmetleri vermektedirler.

 

Ticaret Hukuku aslında Ticaretin Kurallarıdır.

Yeni kurulacak şirketlerde;

Nasıl bir iş yapılacak?

Ne kadar sermaye gerekli?

Bu işi yapmak için nasıl bir işletme kurmak gerekli?

İşletmenin kayıtlı olacağı oda hangisi?

İşletmenin ortakları ve temsilcileri kim olmalı?

Kazanılan para nasıl paylaştırılacak?

İflas durumunda ne yapılabilir?

gibi konular belirlenmeli, daha sonra yapılacak işe uygun şirket kurulduktan sonra hukuki sorumluluklar anlatılmalı ve yapılması gerekli işlemler ile tutulacak belgelerin hukuka uygun olması sağlanmalıdır.

Görüldüğü gibi bir işe tam olarak başlamadan bile Ticaret Hukuku işin içinde yer almaktadır. Başlangıcında yer aldığı gibi işletmenin fesih ya da iflasına kadar, hatta çok sonraları bile Ticaret Hukuku Ticaret hayatının kurallarını ortaya koymaktadır. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

 

- DAVA VEKİLLİĞİ HİZMETLERİ ;

1. Haksız rekabet davaları,

2. İflas ve iflas erteleme davaları,

3. Marka-patent başvuru ve davaları,

4. Şirketlerin alacak davaları,

5. Ticaret ünvanına tecavüzün önlenmesi davaları,

6. Tüketici hukukundan doğan davalar,

7. Vergi hukukundan doğan davalar ve her türlü Ticaret Hukukundan kaynaklanabilecek uyuşmazlık konusu davalar.

- DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ;

1. İcra takibinin hazırlanması, açılması ve mümkün olan en hızlı şekilde dosyanın tahsis edilmesi,

2. Acente sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi,

3. Cari hesap ilişkilerinin denetlenmesi, düzenlenmesi,

4. Distribütörlük sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi,

5. Franchising sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi,

6. Hissedarlık sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi,

7. Hisse senetleri ve tahvil ile diğer sermaye piyasası hukuku işlemlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi,

8. Hukuki durum tespit raporlaması (Due Dilligence),

9. İnşaat sözleşmelerin denetlenmesi, düzenlenmesi,

10. İrtibat bürolarının kurulması, denetlenmesi,

11. İşletme defteri ve diğer ticari defterlerin denetlenmesi,

12. Joint Ventures sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi,

13. Know-how sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi,

14. Leasing sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi,

15. Lisans sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi,

16. Mal-hizmet alım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi,

17. Marka koruma vb. marka hukukundan kaynaklanan davalar,

18. Satım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi,

19. Sponsorluk sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi,

20. Şirket Genel kurul toplantıları ve diğer hukuki zorunlulukların, defter ve kayıtlarının denetlenmesi, düzenlenmesi,

21. Şirket birleşmeleri ve devralmalarının denetlenmesi, düzenlenmesi,

22. Şirketin kambiyo senetlerinin düzenlenmesi,

23. Şirkete verilen kambiyo senetlerinin kontrol edilmesi ve denetlenmesi,

24. Ticari faturaların denetlenmesi,

25. Ticari sözleşmelerin düzenlenmesi ve denetlenmesi,

26. Ticari kredi sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi,

27. Organize Sanayi ve serbest bölgelerde yatırımların hukuki danışmanlığı,

28. Yabancı şirketlerin Türkiye'deki yatırımlarının hukuki danışmanlığı,

29. Yerli şirketlerin yabancı ülkelerdeki yatırımlarının hukuki danışmanlığı,

30. Yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş sözleşmeleri ve kuruluş işlemlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi,

31. Yönetim (management) sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi,

32. Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak sınırsız danışmanlık verilmesi vs. her türlü danışmanlık hizmetleri.