Telefon : 0212 570 51 70 E-posta : info@celikpartners.com

İcra ve İflas Hukuku

Ofisimiz Türkiye'de yerleşik her tür kurum ya da kişiler nezdinde, senede bağlı ya da bağımsız her türlü alacağın takibi işlemlerinde müvekkillerine hukuki destek sunmaktadır.

Bu kapsamda icra müdürlükleri ve mahkemeleri aracılığı ile yerli ve yabancı mahkeme ve tahkim kararlarının icrası, kambiyo senetlerine özgü (çek, senet, bono, poliçe), ipotek ya da rehinin paraya çevrilmesine ilişkin takipler de dahil olmak üzere, her türlü icra takiplerinin başlatılması, haciz ve satış işlemlerinin yapılması, ilgili davaların yürütülmesi ve benzeri diğer hizmetler tarafımızca verilebilmektedir.

Yabancı ülkelerde yer alan borçlular aleyhine yürütülecek takipler konusunda da büromuz, dahil olduğu uluslararası avukatlık büro ve firma ağları nezdinde irtibat ve danışmanlık desteği sunmaktadır.

Ayrıca avukatlarımız şirketlerin yeniden yapılandırılması, sermaye artırım, azaltma işlemleri, tür değişikliği, konkordato, iflas ertelemesi, iflas, tasfiye ve benzeri işlemleri için danışmanlık ve temsil hizmetleri vermektedirler.

Türkiye'de iflas sık kullanılan bir gönüllü işletme tasfiyesi ya da alacak takibi yöntemi değildir. Bunun sebebi alacaklılar için uygun bir ortam oluşmaması, kamu alacaklarına verilen öncelikler ve iflas açıklayanlar yönünden hukuki ve cezai yaptırım risklerinin yüksekliği olarak analiz edilebilir.

Ofisimiz Türkiye'de az uygulanmasına rağmen iflas konularında hizmet sunduğu gibi uygulamada daha yaygın olan ve yeniden yapılandırma ile konkordato işlemlerini bir arada içeren daha yeni bir sistem olan “İFLAS ERTELEME” konusunda da hizmet vermektedir.

Avukatlarımız şirketlere borçlarının, finansman ve işletme modellerinin yeniden yapılandırılması konularında hizmet sundukları gibi, yersiz olarak uygulamaya çalışılan iflas erteleme işlemlerine karşı da alacaklılar yönünden hukuki yolların kullanımı konularında temsil ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

- DAVA VEKİLLİĞİ HİZMETLERİ ;

1. İcra Ceza davaları,

2. İcra Mahkemesinin görev alanına giren diğer davalar,

3. İflas davaları,

4. İflasın Ertelenmesi Davaları,

5. İhalenin feshi davaları,

6. İhtiyati haciz davası,

7. İlamsız, ilamlı ve kambiyo senetlerine dayalı icra takipleri,

8. İtiraz ve itirazın iptali davaları,

9. İstirdat davaları,

10. Menfi tespit davaları,

11. Tasarrufun iptali davaları ve her türlü İcra ve İflas Hukukundan kaynaklanabilecek uyuşmazlık konusu davalar.

- DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ;

1. İcra takibinin hazırlanması, açılması ve mümkün olan en hızlı şekilde dosyanın tahsis edilmesi,

2. İcra ihalelerine katılma,

3. İflas masasına alacağın kaydettirilmesi,

4. İflasın ertelenmesi uygulamasının düzenlenmesi, denetlenmesi,

5. İyileştirme projesinin düzenlenmesi, denetlenmesi,

6. Kambiyo senetlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi,

7. Konkordato anlaşmalarının düzenlenmesi, denetlenmesi,

8. Mahcuz malların satış işlemlerinin düzenlenmesi, denetlenmesi,

9. Şirketlerin iflas prosedürünün denetlenmesi, düzenlenmesi,

10. Şirketlerde borca batıklık durumunun denetlenmesi,

11. Şirket kurtarma çalışmaları,

12. Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi vs. her türlü danışmanlık hizmetleri.