Telefon : 0212 570 51 70 E-posta : info@celikpartners.com

Gayrimenkul Hukuku

İlgilendiği konular bakımından farklılık gösteren gayrimenkul hukuku, ekonomik terimler içermektedir. Bunun için arsa, arazi, apartman, iş yeri ve konut gibi birçok noktada genel kullanış oldukça yaygın olarak sizlere sunulmaktadır. Bununla ilgilenen birinci koşul hukuk alanı ise eşya hukukudur. Eşya hukukunun alanı oldukça geniştir. Bunun için dava vekilliği hizmetleri arasında birçok kısım bulunur. İpotek ihtilaflarından doğan davalar, istihkak davaları kamulaştırma davaları, kira bedelinin tespiti davaları, ön alım davaları, tapu iptal ve tescil davaları bunlar arasında bulunuyor. Davalara bakan personel ise tam bir hukukçu ve akademisyen kadrosundan olmak zorundadır. Danışmanlık hizmetini verecek olan kuruluşların dava takip hizmetlerinin ise her alanda mutlaka kaliteli bir şekilde devamlılığının sağlanması gerekir.

- İnşaat Sözleşmelerinde Kat Karşılığı Anlaşmalar

Üzerinize bir arsa bulunuyor veya bu arsanın üzerinde bir ev varsa, müteahhitler sizlere belirli koşullar ile teklif getirebilirler. Bu nedenle gelen teklifin iyi düşünülmesi ve incelenmesi gerekir. Bunlar arasında, size kat karşılığı evinizi veya arsanızı satın alma sözleşmeleri imzalatmak isteyebilirler. Bu konuda gayrimenkul hukukuna hâkim olan danışmanlar ile bu sözleşmeleri imzalamakta yarar vardır. Danışmanlık ve dava takip hizmeti sunan hukuk büromuz bu anlamda hizmet devamlılığınızı sağlayacaktır.

- Gayrimenkul Üzerinden Satış Sözleşmesi

Gayrimenkul satış sözleşmesi kural olarak resmi şekilde Tapu Sicil Müdürlüğünde yapılan bir sözleşme olup, işbu sözleşmenin hazırlanmasından evvel bir Avukattan yardım alınarak satın alınması istenen gayrimenkulün tapu kayıtları incelenip ileride doğması muhtemel zararların önüne geçilebilir.

Gayrimenkul satım sözleşmesinden evvel taraflar Noterde Satış Vaadi Sözleşmesi de yapabilirler; bu sözleşme ile satın almak veyahut sahibi (maliki) olduğunuz gayrimenkul malın satışının gerçekleşmesi için öncesinde imzalanan bir vaad sözleşmesi olacaktır. Bunun üzerinden yapılan sözleşme ile sizlere ilk adımda garanti verilmiş olacaktır. Taşınmazın satım sözleşmesinin yapılmasını daha istemek aşaması olarak da bilinen bir sözleşme olacaktır. Bu konuda uzman bir kişiye danışmanız, konu üzerinde yanılmadan işlem yapmanızı ayrıca hukuki açıdan da güvenilir olmasını sağlayacaktır. Alanında uzman avukatlarla satış, satış vaadi sözleşmeleri düzenleyerek satım akdinizi hukuki temeller üzerinde kurmanızı sağlayacak ve ileride doğabilecek hukuki problemler nedeni ile mağduriyet yaşamanızı engelleyecektir. 

- Tapu İptali ve Tescil Davası

Mahkemeye vereceğiniz konunun tapunun tescili olması, tapu kaydının yapılmasından sonra değişme yaşayan ve sağlıklı olmayan bir yapı ile karşı karşıya kaldığınız zaman bu konuda iptal davası açabilirsiniz. Sağlıklı olmaması konunun birinci koşulu olacaktır. Bunun dışında kanuna aykırılık gibi tapu kayıtlarına da sahip olan davalarda iptal istemi gerçekleştirilebilir. Bu davalarda mülkiyet ve coğrafi konum ve durum ölçü olarak yeniden düzenlenmesi gereken konuları içermektedir. Yine uzman kadromuz tapu iptal ve tescil davalarında verdiği hukuki destek ile sizlerin yanında olacaktır.

- Kat Mülkiyeti Hakkındaki Uyuşmazlık

Gayrimenkul hukukunun ilgilendiği bir diğer alt kalemi ise kat mülkiyeti sorunudur. Burada ana taşınmazın yönetilmesiyle ilgili olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklar olacaktır. Burada önemli olan hukuki sonuç doğuran bir danışmanlık ve dava hizmetlerini sunmak adına kat maliklerinin kurul kararlarının iptali konusunda bir dava görüşülecektir. Kat mülkiyetinin kurulması ana gayrimenkul ile yönetilen her türlü uyuşmazlık hakkında bir çözüm noktası olacaktır. Kat Mülkiyeti Kanununa tabii tüm uyuşmazlıklarda danışmanlık hizmeti sunmakla birlikte, birçok siteye danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

- Ecrimisil (3. Kişilerce İşgal)

İşgal ve tasarruf edilme nedenleriyle taşınmazın, işgalden hemen önceki haline geri döndürülmesi davası olacaktır. Gayrimenkulün 3. kişiler tarafından işgali söz konusuysa gelir esas alınarak açılan bir tazminat davası da talep edilebilir. Bu şekilde taşınmaz olan bir malın muhtemel gelir esası ile tazminata neden olan gelir kaybını bu dava ile elde edebilirsiniz. Ecrimisil davalarında hukuki destek ve danışmanlık hizmeti vererek haksız ve hukuka aykırı işgallerin önüne geçmekteyiz.

- Gayrimenkul  Kiralarının Tespiti ve Uyarlanması Noktası

Kira sözleşmesini hemen her koşul için yapmaktayız. Ancak uyarlanması konusunda ise tarafların değişen hal ve şartları söz konusu olduğu zaman uyuşmazlıklar ortaya çıkacaktır. Bu konuda ise belirlenen kira bedelinin tespiti davasının sözleşme üzerinde artış miktarı gibi sorunların yazılmaması sonucunda ortaya çıkar. Bu gibi problemlerle karşılaştığınızda, sözleşmenin tespiti ve güncel koşullara göre uyarlanmasını sağlayarak, sözleşmede açıklık bulunan hükümleri ortadan kaldırmaktayız.

- Gayrimenkul Hukukunun İlgilendiği Diğer Alanlar


Gayrimenkul hukuku alt başlıklar olarak ilgilendiği alanlara ek bir diğer konu gayrimenkul tahliye davalarıdır. Bunun yanı sıra el atmanın önlenmesi davası da bu dalın bir diğer alt başlığı olacaktır. İntifa, sükna, şufa gibi sınırlı bulunan ayni hakların kurulması ve bunların aynı şekilde sona ermesi konusunda da işlem yapılması gereken konular söz konusudur. Gayrimenkul hukuku hakkında yeterli ve detaylı bilgiler sizlere danışmanlık hizmeti konusunda ciddi hizmetler verecektir. Hizmetin sona ermeden devam etmesi konusunda ise sizlere malını haksız olarak elinde bulunduran kişilere karşı da hakkınızı aramanız için destek olacaktır. Gayrimenkul hukukunun tüm alt kısımları için de danışmanlık hizmeti verilmektedir.

- DAVA VEKİLLİĞİ HİZMETLERİ;

1. Ecrimisil davaları,

2. İcra takibinin hazırlanması, açılması ve mümkün olan en hızlı şekilde dosyanın tahsis edilmesi,

3. Elatmanın önlenmesi (müdahalenin men-i)  davaları,

4. Her türlü irtifak hakkının kurulmasına ilişkin davalar,

5. İpotek ihtilaflarından doğan davalar,

6. İstihkak davaları,

7. İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) davaları,

8. Kamulaştırma davaları,

9. Kat mülkiyeti yasasından kaynaklanan uyuşmazlıklar,

10. Gayrimenkul kira bedelinin tespiti davaları,

11. Önalım (şüfa) davaları,

12. Tapu iptali ve tescil davaları,

13. Tapu Müdürlüğü ile kişiler arasındaki dava ve ihtilafların takibi,

14. Tapu kayıtlarında mevcut hataların düzeltilmesine yönelik davalar,

15. Gayrimenkulün tahliye davaları ve her türlü Gayrimenkul Hukukundan kaynaklanabilecek uyuşmazlık konusu davalar.

 

- DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ;

1. Alım - satım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi,

2. Ekonomik durumunuza ve isteğinize uygun gayrimenkullerin tespiti,

3. Gayrimenkul finansmanı danışmanlığı,

4. Gayrimenkul değerleme (ekspertiz) hizmeti,

5. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin denetlenmesi, düzenlenmesi,

6. Gayrimenkul alım satım işlemleri, kiralanması, yabancıların gayrimenkul edinmeleri     

    işlemleri için hukuki danışmanlık,

7. Gayrimenkullerin hukuki ve maddi durumu için araştırma  ve değerlendirme,

8. Gayrimenkulün kira ödemelerinin aylık takibi, emlak ve kira geliri  bakımından yıllık

    takipleri,

9. Hukuki durum tespit raporlaması,

10. İpotek sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi,

11. İpotek ve rehin tesisi işlemleri,

12. İnşaat sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi,

13. İlgili kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılması,

14. Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi,

15. Kiralama Sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi,

16. Kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar için danışmanlık,

17. Mevzuatın yakından takibi ve müvekkilin konu hakkında bilgilendirilmesi,

18. Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi,

19. Satın almak veya satmak istediğiniz gayrimenkulleriniz için avukatlarımızın aracılık ve vekil hizmetleri,

20. Tapu işlemleri,

21. Türkiye'deki gayrimenkullerinizin hukukçularımız vasıtasıyla hukuki güvenliğinin sağlanması için kira sözleşmelerinin hazırlanması ve kiralamada aracılık hizmetleri,

22. Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere Gayrimenkul alım-satım öncesi risklerin analizi ile en aza indirilmesi için hukuki danışmanlık hizmeti,

23. Yönetim planı hazırlanması,

24. Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi vs. her türlü danışmanlık hizmetleri.