Telefon : 0212 570 51 70 E-posta : info@celikpartners.com

Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku kişiler (gerçek/tüzel) arasındaki borç ilişkilerini düzenleyen kuralların bütünüdür. Borçlu borcunu ifa etmez ise Alacaklı, devlet zoruyla alacağını tahsil amacaıyla dava açma hakkını kullanarak alacaklarını alabilir. Borçlu herhangi bir borcunu ifa etmez ise bundan tüm malvarlığı ile sorumludur.

Borçlar Hukuku çerçevesinde kanunda belirli olarak sayılan sözleşme türleri dışında tarafların tamamen bağımsız bir biçimde özgür iradeleriyle (Ahlaka aykırı olmamak şartıyla) kendi aralarında belirleyecekleri farklı türde (nevi şahsına münhasır/kendine özgü/sui generis) sözleşmelerdeki edimleri isteme hakkı bulunan taraf, bu edimlerin sözleşmeye aykırı olarak yerine getirilmemesi halinde sözleşmenin uygulanarak, sözleşmede belirlenen edimin yerine getirilmesini talep ve dava hakkına sahiptir. Borçlar hukuku kapsamına giren borç ilişkilerini düzenleyen yasalar karşısında menfaatlerinizin azami şekilde müdafaa edilmesi için yürütülecek çalışmalar, Borçlar Hukuku muazzam derecede karmaşık ve geniş kapsamlı bir alan olduğu için mutlaka deneyimli uzmanlarca yürütülmelidir. Bu çalışmaları müvekkillerinin lehine sonuçlandıracak, hızlı çözüme ulaşacak hukuki stratejilere dönüştüren Avukatlarımız borçlar hukukunun kapsamında giren her konuda danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

- DAVA VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

1. İcra takibinin hazırlanması, açılması ve mümkün olan en hızlı şekilde dosyanın tahsis edilmesi,

2. Alacak Davaları,

3. Maddi ve Manevi Tazminat Davaları,

4. Haksız fiillerden doğan maddi ve manevi zararların tazminine ilişkin dava ve işlemler,

5. Sözleşmelerin hazırlanması, tadili ve sonlandırılmasına ilişkin işlemler,

6. Haksız fiillerden doğan maddi ve manevi zararların tazminine ilişkin dava ve işlemler,

7. Muvazaalı akitlerden doğan dava ve işlemler,

8. Sebepsiz zenginleşmeden doğan dava ve işlemler,

9. Hile, yanılma, korkutma ve gabin nedeniyle iptale tabi sözleşmelerden doğan dava ve işlemler,

10. Sözleşmelerin ifası, geçerliliği ve itfasına ilişkin dava ve işlemler,

11. Alacağın temliki, borcun nakli ve özel sözleşme ilişkilerine ilişkin dava ve işlemler

12. Satım, bağışlama, kiralama, istisna, kat karşılığı inşaat, adi şirket, acentelik, komisyonculuk, hizmet ve diğer tip sözleşmelerinin hazırlanması, sonlandırılması ve uygulamasına ilişkin dava ve işlemler,

13. Tahliye Davaları,

14. Kira Tespiti Davaları,

15. Kira Bedelinin Artırılması Davaları,

16. Ödeme Yerinin Tayini Davaları,

17. Gayrimenkul Davaları,

18.  Kiralama ile buna ilişkin tüm Davaları

19. Arazilerin planlamasından ve Ruhsat için gerekli izinlerin verilmemesinden doğan davaları,

20. Taşınır ve Taşınmaz malların devri, satışa ve bunlara dair sözleşmelerin hazırlanması

21. İpotek ve Rehin Tesisi ve Fekki İşlemleri

22. Kat Mülkiyetinden doğan her tür davalar

23. İstisna, Vekalet ve Tellallık Sözleşmesinden doğan davalar

24. Haksız fiilden doğan tazminat davaları

25. Basın yolu ile yapılan haksız saldırılara ilişkin tazminat davaları ve her türlü Borçlar Hukukundan kaynaklanabilecek uyuşmazlık konusu davalar ile her türlü danışmanlık hizmetleri.